OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1921.

Ser. B. Landskansliet. N:r 164.

Uppläses i sockenkyrkorna inom Umeå dom—
saga.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här & landskansliet Ang. exeku—
lordagen den 26 instundande november kl. 11 fm., kommer att försäljas tiv auktion.
Egard Norberg tillhöriga hemmanet 27/1024 mantal litt I baaa Deger—
nia@s n:r 9 (Degernis 9 *) i socken.

A hemmanet finnas foljande åbyggnader:

Mangårdsbyggnad av timmer på stenfot, under tak av spån, indelad
i kok, kammare och forstuga samt ett oinrett rum, under varmtak, i nå—
gorlunda gott skick.

Ladugårdsbyggnad, nedfallen och kullblast, med endast f&huset kvar.

Tre åkerlador.

Å hemmanet kunna vinterfödas två kor och några småkreatur samt
avbärgas 3— å 4,000 kg. hö. Årliga utsädet är två tunnor korn och två
tunnor potatis. Ingen skog finnes.

Hemmanets andel i kostnaderna for ett — utdikningsföretag _ inom
byn beloper sig till cirka 500 kronor.

Det utmätta hemmanet har saluvärderats till 4,000 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken
han eljest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som
bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i Landskansliet den 18 oktober 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Huliman. H. Skoglund.

”meå 1921. Tryckerifören. Folket, u. p. a.