OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds k ansliet. N:r 163.

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.

På begäran intages följande:

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingshuset vid Skel— Ang. exeku—
lefteå stad onsdagen den 23 instundande november kl. 9 fm., kommer att tiv auktion.
forsaljas N. H. Nordmarks konkursmassa tillhoriga fastigheten 1/160 man—
tal Sörböle n:r 2 i Skellefteå socken. '

Å fastigheten finnas följande åbyggnader:

Villabyggnad i två våningar, av träkubb och utvändigt brädfodrad
samt oljemålad, på stenfot och under papptak, innehållande kokskvist
och källare samt i nedre våningen förstuga, klosett, tambur, kök, ser—
veringsrum, handkammare, garderober, fyra boningsrum och glasveran—
da samt i ovre vaningen kok och sju boningsrum.

Flygelbyggnad, oljemålad, på stenfot och under papptak, delvis av
liggande bräder med utvändig brädfodring och delvis av resvirke och brä—
der, indelad i forstuga, bagarstuga, ett boningsrum, matbod med svale och
iskällare, vedbod och två avträden med pudrettrum.

Vagnbod, på stentomtning och under papptak, av resvirke och brä—
der, utvändigt rödfärgad, i två delar med spannmålsloft.

Andel i pumphus.

Brunn med vevställning.

Stenkällare i älvsbacken.

Elektrisk belysning och telefon finnes indragen i fastigheten.

Å hemmanet utsås omkring 0,8 hektoliter korn och 3,2 hektoliter po—
tatis samt skördas årligen ungefär tre skrindor ho. Växande groda fin—
nes icke, ej heller skog. k

Åbyggnaderna befinna sig i någorlunda gott stånd. De äro i All—
männa brandförsäkringsverket för byggnader å landet försäkrade for
36,390 kronor.

Fastigheten är åsatt ett taxeringsvärde av 12,000 kronor och har sa—
luvärderats till 25,000 kronor. ;

Den, som har fordran, varfor fastigheten häftar eller for vilken