OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds k a ns liet. N:r 136.

Uppläses i Sorsele sockens kyrka.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Länsstyrelsen med stöd t!!—
av 30 och 49 $$ i Kungl. Förordningen angående explosiva varor den 19 Stind att ha—
november 1897 funnit skäligt meddela handlanden Linus Ljunglöf i Garg— Y4
näs tillstand, att for den tid arbetet med vägbyggnaden Gargnäs—Hög— 2V *XPIOSIV
bränna pågår, förvara på en gång högst 500 kg. dynamit samt därifrån — V*”9”:
idka försäljning av samma vara.

Umeå i Landskansliet den 1 oktober 1921.

AXEL SCHOTTE.
E. Emilén.

Umed Tryckerifören. Folkel, u. p. a.