OCR Output

Vasterbottens läns allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. Landskansliet. N:r 91.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet Ang. exeku—
tisdagen den 26 instundande juli kl. 12 på dagen, kommer att försäljas tiv auktion.
Karl Johan Larsson tillhöriga 3/512 mantal n:r 9 Villvattnet eller Kalv—
träsk samt 1/512 mantal n:r 1 Halliden i Burtrisks socken.

Å lägenheten finnes uppfört:

Mangårdsbyggnad av timmer på stenfot 8,9 meter lång, 7,9 meter
bred och 5 meter hög, indelad till två rum, kok och förstuga på nedre
botten samt ett inrett rum jämte vind å övre botten samtliga rummen
inredda och forsedda med eldstäder, varande byggnaden under tak av
span i ratt gott skick. 2

Uthusbyggnad i en länga delvis på stenfot och delvis på knutste—
nar 26,3 meter lång, 6,4 meter bred och 2,7 meter hög, uppförd av res—
virke och bräder under spåntak, indelad till matbod, vedbod, höbod och
ladugård med gödselrum och hemlighus; ladugården och godselrummet 2
meter bredare än den övriga byggnaden, det hela i försvarligt skick.

Sommarladugård av timmer på knutstenar, under tak av span, 5,3
meter lang, 5 meter bred, 2,5 meter hog samt därinvid å ena långsidan en
redskapsbod av resvirke och bräder.

Loge av timmer på knutstenar, under tak av spån, 10,5 meter lång,
10 meter bred, 4,3 meter hög i gott stånd.

Ä hemmanet, som har skog till husbehov, vinterfödes tre kor samt
utsås omkring två hektoliter spannmål och två hektoliter potatis.

Den utmätta lägenheten har saluvärderats till 8,000 kronor.

Den, som har fordran varför fastigheten häftar eller för vilken han
eljest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i Landskansliet den 16 juni 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1921. TryckerifOren. Folket, u. p. a.