OCR Output

> q _

Arets overskott som fores till dispositionsfonden 41,952: 26 _ 306,907: 64
Summa kronor — 396,951: 30

Umeå den 3 maj 1921.

VASTERBOTTENS LANS OMSESIDIGA BRANDFORSAK—
RINGSBOLAG.

Joh. Broman.
Aug. Lundberg. _ Joh. Pettersson. E. Eriksson. _ N. Gabrielsson.
0. T h .B er gs tr ö m.

Revisionsberättelse,

Undertecknade som av huvudmännen för Västerbottens läns öm—
sesidiga brandförsäkringsbolag blivit utsedda att granska bolagets för—
valtning och räkenskaper för brandstodsåret 15/3 1920—14/3 1921 få, ef—
ter fullgjort uppdrag, däröver avgiva följande berättelse.

Delägarnes ansvarighetsbelopp, rörelsens © vinst och forlust samt
balansräkningar finnas i styrelsens berättelse intagna.

Räkenskaperna i fullsändigt bokslut uppställda äro förda med reda
och ordning samt behorigen verificerade.

Dagens kassa av oss kontrollerad befanns i full överensstämmelse
med räkenskaperna.

Brandstodshandlingar och värdepapper hava befunnits i god ord—
ning, på ett betryggande sätt forvarade.

Styrelsens protokoll utvisa att förvaltningen av bolagets angelägen—
heter omhänderhafts med god omsorg. i

Då mot vare sig rakenskaperna eller forvaltningen anledning till an—
märkning icke forekommit anse vi oss hava all anledning föreslå full
ansvarsfrihet åt styrelse och ombudsman for den tid revisionen omfattar.

Umeå den 30 maj 1921.
C. M. Boström. E. A. Holmstrom. E. Ohman.

Umeå i Landskansliet den 3 juni 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1921. Tryckerifören. Folket, u. p. a.