OCR Output

o49.‘ _

rande kontorslokal mandagen den 27 instundande Juni, kl. 12 på dagen,
därvid följande ärenden förekomma:

1:0) revisorernas berättelse,

2:0) fråga om ansvarsfrihet,

3:0) Erik Einar Söderströms i Norrfors framställning om ersättning
för vid branden av Brännlands såg förlorad arbetsredskap;

4:0) val av 2:ne styrelseledamöter i stället för f. kronolänsmannen
m. m. Joh. Broman och kyrnkovärden Joh. Pettersson, som äro i tur att avgå,

5:0 val av trenne styrelsesuppleanter,

6:0) val av trenne revisorer samt tre suppleanter for dessa.

Umeå i Västerbottens läns ömsesidiga brandförsäkringsbolags kontor
den 27 maj 1921.

JOH. BROMAN.
0. Th. Bergstrom.

Umea i Landskansliet den 30 maj 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

UmeA 4921. 'Tryckerifören. Folket, u. p. a.