OCR Output

ea
_

No

3)

6)

7)
8)

2

Angående dessa premieringar meddelas följande:
Endast hästar av ädelt slag samt av nordsvensk och gudbrandsdalsk
ras kunma i länet premieras.
For premiering fordras beträffande 'hingst likartad härkomst i minst
två generationer (far, morfar och mormors far av likartad härkomst)
och beträffande sto och ungsto likartad härkomst i minst en genera—
tion (far och morfar av likartad härkomst). — Hiast, som forut premie—
rats, kan premieras utan att dylik härkomst kan styrkas. Detsam—
ma gäller om stoavkomlingar till förut premierade 'hästar. Fölsto,
vilket anses förtjänt av värdebokstaven a, ab eller b, kan premieras
utan inskränkning till viss högsta levnadsålder.
Sto, som under det löpande året eller föregående året betäckts ay
hingst, vilken, utan att vara premieringsbar, blivit jämlikt gällande
bestämmelser om hingstbesiktningstvång förklarad tillåten såsom be—
skällare, kan icke bliva föremål för premiering. $
Vid uppvisamdet av 4—årigt betäckt sto samt synbart dräktigt sto
skall foretes sprangsedel, utvisande vilken hingst som använts. (5—
årigt för första gången betackt sto är numera ej föremål för pre—
miering).
Vid uppvisandet av sto med föl vid sidan skall företes sprangsedel
med ifyllt fédelsebevis. Direst sto, som uppvisas med föl vid sidan,
blivit under det år, då detsamma uppvisas, ånyo betäckt, skall sprang—
sedel rörande sådan betäckning företes.
Vid uppvisandet av hingst vid 3 års ålder och däröver skola två an—
mälningssedlar samt en av hingstägaren eller hans ställföreträdare
på heder och tro bestyrkt språngrulla, utvisande det antal ston hing—
sten inom det underdistrikt, där han uppvisas, betäckt under tiden
från avslutandet av nästföregående års premieringsförättning, fram—
lämnas till premieringsnämnden.
Anm@lningssedlarma skola vara ifyllda med bläck.
Födelsebevis och papper, som röra hästarnas härkomst och forutva—
rande premiering böra vid uppvisningen medföras.

Umeå den 18 maj 1921.

Fovaltningsutskottet.

Umeå i handskansliet den 19 maj 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. _ E. Emilin.

mefk 1921.. ‘ITrycokerifOren.. Folket, u. p. a: