OCR Output

Ang. stånd—
skogslikvid .

29 ~~.

maj 1921, har beträffande ståndskogslikviden bestämts, att N. G. Karls—
son äger rätt att avverka skog å J. H. Karlssons hemmansdel för tretton
kronor 32 öre, att likvidskogen skall utsynas av vederbörande skogstjän—
steman i den mån gällande skogslag medger samt att likvidavverkningen
skall vara verkställd inom två år efter varje utsyning.

Rättens ordförande.

N:r 79. PA begäran intages följande
K U N G Ö R EL SE

Vid företaget nytt skifte å 3/64 mantal litt. Ad och 3764 mantal litt.
Ad 1 i Malå socken, fastställd av Malå och Norsjö tingslags ägodelnings—
rätt den 11 maj 1921, har beträfifande standsskogslikviden bestämts, att
Artur Roslund äger rätt avverka skog å Magnus Roslunds hemmansdel
för niochundraåttionio kronor 75 öre och å Karl Roslunds hemmansdel för
ettusentvåhundrafemtionio kronor 99 öre samt att likvidskogen skall ut—
tagas efter utsyning av vederbörande skogstjänsteman inom tio &r efter
skiftets faställande.

Rättens ordförande.
Umeå i Landskanslict den 19 maj 1921,

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. E. Emilén.

Umea Wryckerifören. Folket, u. p. a,