OCR Output

>> F

N:r 68. På begäran intages följande

K U N G 0O R ELS E.

Ang. stand— Vid denna dag av Skellefteå tingslags Agodelningsratt fastställd

skogslikvid. hemmansklyvning å alla ägorna till hemmanet 21/256 mantal Granberg
n:o 2 litt. E har sasom standskogslikvid bestimts att Ehelm Andersson
sasom ägare till litt. Ee och Oskar Lindstrom såsom ägare till litt. Ea
skola betala, den förre 72 kronor 36 öre och den senare 275 kronor 91 öre
till Eva Andersson och hennes barn såsom ägare till litt. Eb vilken likvid
skall, därest den utgår i penningar, betalas till en tredjedel vid skiftets
fastställande, till en tredjedel inom ett år och till en tredjedel inom två
år efter skiftets fastställande.

Skellefteå den 23 april 1921.

PA Agodelningsrattens vagnar:
Ivar Martin.

Umea i Landskansliet den 29 april 1921.
Gustaf Hultman. E. Emilén.

Umeå 1921. Tryckerifören. Folket, u. p. a.