OCR Output

Ang. stand—
skogslikv id

Ang. stånd—
skogslikvid.

Ang. stand—
skogslikvid.

y å —.
N:r 63. På begäran intages följande

K U N G 0 R EL S E.

Vid denna dag av Skellefteå tingslags Agodelningsratt faststalld
hemmansklyyning & hemmanet 1/64 mantal Norrlangtrask n:o 2 litt. Ba
i Byske socken har såsom standskogslikvid bestamts, att L. A. Bränn—
strom såsom ägare till litt. Bab äger att inom två år efter forrattningens
fastställande avverka skog för ett värde av 131 kronor 16 öre å Kajsa
Nilssons ägande litt. Baa.

Skellefteå den 23 april 1921.

PA AÄgodelningsrättens vägnar:

Ivar Martin.

N:r 64. På begäran intages följande
K U N G 0O R EL S E.

Vid denna dag av Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt fastställd
hemmansklyvning å hemmanet 9/128 mantal Norrlångträsk n:o 2 litt.
Bd i Byske socken har såsom standskogslikvid bestimts att L. A. Berg—
gren såsom ägare till litt. Bde skall äga att inom två år efter förrätt—
ningens fastställande avverka skog å Ruben Berggrens ägande litt. Bda
för 40 kronor 80 öre; å Evald Marklunds ägande litt. Bdb for 15 kronor
40 öre samt å J. L. Berggrens ägande litt. Bdd för 28 kronor 23 öre.

Skellefteå den 23 april 1921.

PA Agodelningsrattens viagnar:

Ivar Martin.

N:r 65. På begäran intages följande

K U N G 0 R E L S E.

Vid denna dag av Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt fastställd hem—
mansklyvning & hemmanet 1/16 mantal Ostvik n:o 9 litt. Ic i Byske socken
har såsom ståndskogslikvid bestämts, att Klas Melin såsom ägare till litt. —
Ica skall till Andreas Melin såsom ägare til litt. Icb utgiva 461 kronor
14 öre, vilken likvid skall betalas inom ett år från förrättningens fast—
ställelse.

Skellefteå den 23 april 1921.

PA AÄgodelningsrättens vägnar:

Ivar Martin.