OCR Output

äer g v

vilka belopp skola betalas med hälften inom ett år och med hälften inom
två år efter förrättningens fastställelse.

Skelleftea den 23 april 1921.

På Agodelningsrättens vägnar:

Ivar Martin.

N:r 61. På begäran intages följande

K UN G öR EL SE.

Vid denna dag av Skellefteå! tingslags Ägodelningsrätt faststallt Ang. stand—
laga skifte å hemmanet 3/32 mantal Storliden n:o 1 i Byske socken har skogslikvid.
såsom standskogslikvid bestämts, att Axel Lundstrom såsom ägare till
litt. Aa skall äga att avverka skog å Nils F. Wikström ägande litt. Ac
för 176 kronor 29 öre och & Emma Nilssons ägande litt. Ad för 648 kronor
41 öre; samt att Artur Lundstrom såsom ägare till litt. Ab skall äga att
avverka skog å Emma Nilssons ägande litt. Ad for 1916 kronor 17 öre;
vilken avverkning skall vara verkställd inom tre år efter förrättningens
fastställelse.

Skellefteå den 23 april 1921.

PA Agodelningsrittens vägnar:

Ivar Martin.

N:r 62. På begäran intages foljande

K U N G O R EL S E.

Vid denna dag av Skellefteå tingslags Agodelningsratt faststalld Ang. stand—
hemmansklyvning å hemmanet 5/128 mantal Klöfverfors n:o 3 litt. Cb skogslikvid.
i Byske socken har sasom standskogslikvid bestämts, att Hjalmar Westin
såsom ägare till litt. Cha skall äga antingen att utfå 359 kronor 28 ore
från Johan Westin såsom ägare till litt. Cbb eller att å sistnämnda hem—
mansdel avverka skog for nämnda belopp vilken likvid skall, därest den
utgar i penningar vara betald med hälften inom ett år och med hälften
inom två år efter förrättningens faststallelse och darest den utgår såsom
avverkningsrätt vara fullgjord inom två år efter förrättningens faststäl—
lande.

Skellefteå den 23 april 1921.
PA Agodelningsrattens vagnar:

Ivar Martin.