OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds k ansliet. N:r 55.

Upplases i Vännäs sockens kyrka.

Uti en hit inkommen skrift hava intressenterna i företaget anhållit ÄN utdik—
att Länsstyrelsen ville förklara hinder från det allmännas sida icke möta

mot utdikning av frostförande marker tillhorande hemmanen Ca och Ga
inom Jämteböle by i Vännäs socken.

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, häri—
genom forelagt att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit
i ovannamnda sockens kyrka upplast hit inkomma med yttrande i ären—
det, vid äventyr att dylikt yttrandes uteblivande icke kommer att utgöra
hinder för ärendets avgörande i befintligt skick.

Det åligger landsfiskalen i Vännäs distrikt att om denna kungörel—
ses uppläsande i Vännäs sockens kyrka från pastorsämbetet infordra och
skyndsamt hit insända uppläsningsbevis.

Umeå i Landskansliet den 27 april 1921. #
PA Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. E. Emilén.

Umeå 1921; TryckerifOren: Folket, u.: p. a.