OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds kansliet. N:r 534.
Uppläses i Asele och Fredrika socknars
kyrkor.
Uti en den 13 innevarande april hit inkommen skrift har Gideå & ADS fotF
ledsärende.

Husums älvars flottningsförening anhållit om sammanslagning av Bak—
sjöbäckens & Orgåns flottningsförening med Gidea & Husums älvars
{lottningsforening.

I anledning 'härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, hari—
genom forelagt att inom fjorton dagar efter denna kungörelses upp—
läsande i ovannämnda socknars kyrkor hit inkomma med yttrande i ären—
det, vid äventyr, om det forsummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Umea i Landskansliet den 22 april 1921.
På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. E. Emilén.

1921. — Tryckerifören. Folket, u. p. 1.