OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds k ansliet. N:r 53.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet Ang exeku—
Tisdagen den 31 instundande maj kl. 11 fm., kommer att försäljas Albin tiv auktion.
Nystrom tillhöriga lägenheten Ulriksbo n:r 1, avsöndrad från 1/16 man—
tal n:r 17 Gammelbyn i Burträsk socken.

A lageniheten, som i areal innehaller 0,2070 hektar finnes uppfört.

Mangårdsbyggnad på stenfot, uppförd av timmer till väggbandet,
därovan av resvirke och bräder, täckt med spåntak, indelad till kok och
kammare samt utbyggd förstuga med frontespis och trappuppgång _ till
vinden, varest ett boningsrum är inrett. Byggnaden, som är 9 meter lang,

5,5 meter bred och 5 meter hog, är brädfodrad och i gott stånd.

Uthusbyggnad på knutstenar uppförd av resvirke och bräder, täckt
med spåntak, 9 meter lang, 5 meter bred, 3 meter 'hög, indelad till foder—
lada, ladugård, gödselstad och hemlighus samt därinvid å ena långväggen
särskilt utbyggd vedbod med snedtak, i försvarligt skick.

Den utmätta lägenheten 'har saluvärderats till. 4,000 kronor.

Den, som har fordran varför fastigheten haftar eller for vilken han
eljest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör
vid auktionen iazkttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i Landskansliet den 22 april 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. E. Emilén.

Ume& 1921. Tryekeriforen. Folket. u. p. a.