OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds kansliet. N:r 51.

Uppläses i Åsele sockens kyrka.

Hos Länsstyrelsen har Stavseleåns flottningsförening anhållit om
tillstand till interimsflottning innevarande år uti Stavseleåns allmänna
flottled i Asele socken.

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, häri—
genom förelagt att inom åtta dagar efter denna kungörelses upp—
läsande i Asele sockens kyrka hit inkomma med yttrande i ären—
det, vid äventyr, om det försummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Det åligger landsfiskalen i Äsele distrikt att om denna kungörel—
ses uppläsande i Äsele sockens kyrka från pastorsämbetet infordra och
skyndsamt hit insända uppläsningsbevis.

Umeå i Landskansliet den 20 april 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. E. Emilén.

€mea 1921. ‘TryckerifOren, Folket, u: p. a.

Ang. inte—
rimsflott—
ning.