OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. B. L andskansliet. N:r 50.

Upplases i Asele sockens kyrka.

Hos Länsstyrelsen har Kvällåns flottningsforening — anhållit om Ang. inte—
tillstand till interimsflottning innevarande år uti Kvällåns allmänna rimsflott—
{lottled i Asele socken.

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet berores, hari—
genom förelagt att inom åtta dagar efter denna kungörelses uppli—
sande i Asele sockens kyrka hit inkomma med yttrande i ären—
det, vid äventyr, om det försummas, att målet avgöres i befintligt skick.

ning.

Umeå i Landskansliet den 16 april 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. E. Emilén.

Umeå 1921. ‘TryckerifoOren. Folket, u. p. a.