OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungörelser

år 1921.

Ser. B. L an d sk an s li e t. N:r 49.

Uppläses i Vilhelmina sockens kyrka.

Hos Länsstyrelsen har Laxbäckens flottningsforening anhållit om
tillstand till interimsflottning innevarande år uti Laxbacken med dess
biflöden Fjällsjöbäcken och Krokbäcken i Vilhelmina socken.

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, hari—
genom förelagt att inom åtta dagar efter denna kungörelses upplä—
sande i Vilhelmina sockens kyrka hit inkomma med yttrande i ären—
det, vid äventyr, om det forsummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Umeå i Landskansliet den 14 april 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman, Gustaf Heintz

Umcå 1921. ”Tryckerifören. Folket,. u. p a.

Ang. inte—
rimsflott—
ning.