OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.
Ser. B. L an ds k ansliet. N:r 48.

Uppläses i Dorotea sockens kyrka.

Hos Länsstyrelsen har Kramfors Aktiebolag anhållit om tillstånd
till interimsflottning innevarande år uti Djupåns allmänna flottled inom
Dorotea socken. '

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, häri—
genom förelagt att inom åtta dagar efter denna kungörelses uppläsan—
de i Dorotea sockens kyrka hit inkomma med yttrande i ärendet, vid ä—
ventyr, om det forsummas, att malet avgores i befintligt skick.

Det åligger landsfiskalen i Dorotea distrikt att om denna kungorel—
ses uppläsande i Dorotea sockens kyrka från pastorsämbetet infordra
och skyndsamt hit insända uppläsningsbevis.

Umea i Landskansliet den 12 april 1921.

PA Lansstyrelsens vagnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1921. ‘TryckerifOren. Folket, u. p. a.

Ang. inte—
rimsflott—
ning.