OCR Output

Vasterbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds k an sli e t. N:r 47.

Uppläses i Vilhelmina, Asele, Fredrika Bjur—
holms och Nordmalings socknars kyrkor.

Sedan Lögdeå älvs flottningstörening hes Länsstyrelsen anhållit om
faststallelse å ett å ordinarie sammanträde med föreningen den 27 nov.
1920 antaget förslag angående ändrade grunder för flottningskostnader—
nas fördelning Avensom jämkning i amorteringsplanen, har Länssty—
relsen utsatt sammanträde i ärendet att hållas inför Liansstyrelsen å
gästgivargården i Bjurholm Fredagen den 20 _ instundande — Maj
kl. 10 fm., då såväl sökanden ävensom vederbörande strand—, bro—,
fiske— och vattenverksagare samt andra, vilkas ratt kan vara av fragan
beroende, äga att sig infinna för att i ärendet höras, om de så akta
nodigt.

Under tiden hållas handlingarna i ärendet här å landskansliet till—
gängliga for dem, som önska av desamma taga del.

Umeå i Landskansliet den 11 april 1921.
På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Ume& 1921 —_TryckeritOren Folket, u. p. a.

Ang. sam—

mantrade
flottleds—
arende.

i