OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds k ansliet. N:r 46

Upplases i Vilhelmina, Asele, Fredrika, Bjur—
holms och Nordmalings socknars kyrkor.

Sedan Länsstyrelsen uppå framställning av Lögdeå älvs flottnings—
forening genom resolution den 31 december 1919 förordnat flottningsche—
fen Robert Carlsson i Umeå att med biträde av godemän förrätta syn för
utredning rörande utsträckning av dämnings— och flottningstiden i Log—
deå älv, har Länsstyrelsen, efter det vid synen förda protokoll jämte till
ärendet hörande handlingar hit överlämnats, jämlikt 5 $ i flottningsstad—
gan den 30 december 1880 utsatt sammanträde i ärendet att hållas inför
Länsstyrelsen å gästgivargården i Bjurholm Fredagen den 20 instundande
Maj kl. 10 fm., då såväl sökanden ävensom vederbörande strand—, bro—,
fiske— och vattenverksägare samt andra, vilkas rätt kan vara av frågan
beroende, äga att sig infinna för att i ärendet höras, om de så akta
nödigt.

Under tiden hållas handlingarna i ärendet här å landskansliet till—
cangliga for dem, som önska därav på förhand taga del.

Umeå i Landskansliet den 11 april 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1921. Tryckerifören. Folket, u. p. a.

Ang. sam—
manträde i
flottleds—
ärende.