OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds k ansliet N:ris 44—45.

Upplases i Byske sockens kyrka.

N:r 44. Hos Lansstyrelsen har Svensk—Engelska Mineralolje—Aktie— Ang. upplag
bolaget i Stockholm anhållit om tillstånd att å en Axel Holmlund till— av eldfarlig
horig lägenhet, avsondrad fran kyrkoherdebostället i Byske forsamling, olja.
halla upplag av eldfarlig olja av I:sta klassen till en myceckenhet av
3,000 liter.

T anledning härav varder envar, vars rätt av ärenidet beröres, häri—
genom förelagt att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit
i Byske sockens kyrka uppläst hit inkomma med yttrande i ärendet, vid
äventyr, om det forsummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Det åligger landsfiskalen i Byske distrikt att om denna kungorel—
ses uppläsande i Byske sockens kyrka från pastorsämbetet infordra och
skyndsamt hit insända uppläsningsbevis.

Uppläses i Norsjö sockens kyrka.

N:r 45. Hos Länsstyrelsen har Svensk—Engelska Mineralolje—Aktie— Ang. upplag
bolaget i Stockholm anhållit om tillstand att å en lägenhet, avsöndradav eldfarlig
från Boliden tomt n:r 1 inom Bastuträsk stationssamhälle i Norsjö soc— olja.
ken, hålla upplag av eldfarlig olja av I:sta klassen till en myckenhet av
3,000 liter.

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärenaet beröres, häri—
genom forelagt att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit
i Norsjö sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande i ärendet, vid
även'tyr, om det försummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Det åligger landsfiskalen i Norsjö distrikt att om denna kungörel—
ses uppläsande ; Norsjö sockens kyrka från pastorsämbetet infordra och
skyndsamt hit insända uppläsningsbevis.

Umeå i Landskansliet den 9 april 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Heintz. Hilding Lundelius.

Umeå 1921, 'Tryckerifören. Folket, u. p. a.