OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. Land s kansliet. N:ris 42—43.

Uppläses i Sävar och Bygdea socknars
kyrkor.

N:r 42. Hos Länsstyrelsen har Sävar älvs flottningsforening an— Ang. inte—
hållit om tillstand till interimsflottning innevarande år uti Pålböleån i rimsflott—
Sävar och Bygdeå socknar. ning.

I anledning h&ravy varder envar, vars ratt av ärendet beröres, häri—
genom forelagt att inom åtta dagar efter denna kungörelses upplasan—
de i ovannämnda socknars kyrkor hit inkomma med yttrande i ärendet,

vid äventyr, om det försummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Uppläses i Umeå och Sävars socknars
kyrkor.

N:r 43. Hos Länsstyrelsen har Sandviks Angsågs Aktiebolag an— Ang. inte—
hållit om tillstand till interimsflottning innevarande år uti Täfteån och rimsflott—
Täftefjärden inom Sävar och Umeå socknar. ning.

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, häri— i
genom forelagt att inom åtta dagar efter denna kungörelses uppläsan —
de i ovannämnda socknars kyrkor hit inkomma med yttrande i ärendet,

vid äventyr, om det försummas, att målet avgöres ij befintligt skick.

Umeå i Landskansliet den 9 april 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman, Gustaf Heintz.

Umeå 19%21.. TryckerifOren. Folket, u. p. a.