OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds kansliet. N:ris 40—41.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:r 40. Hos Länsstyrelsen har Mo och Domsjö Aktiebolag anhållit
om tillstand till interimsflottning innevarande år i Granåns allmänna
flottled i Lycksele socken.

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, häri—
genom förelagt att inom åtta dagar efter denna kungörelses uppla—
sande i Lycksele sockens kyrka hit inkomma med yttrande i ärendet, vid
äventyr, om det forsummas, att malet avgores i befintligt skick.

Upplases i Lycksele sockens kyrka.

N:r 41. Hos Länsstyrelsen har Mo och Domsjö Aktiebolag anhållit
om tillstand till interimsflottning innevarande år i Vänjaurbäckens all—
männa flottled i Lycksele socken.

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, häri—
genom förelagt att inom åtta dagar efter denna kungörelses upplä—
sande i Lycksele sockens kyrka hit inkomma med yttrande i ärendet, vid
äventyr, om det försummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Det åligger landsfiskalen i Lycksele distrikt att om dessa kun—
pörelsers uppläsande i Lycksele sockens kyrka från pastorsämbetet in—
fordra och skyndsamt hit insända uppläsningsbevis.

Umeå i Landskansliet den 7 april 1921.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå ‘TryckerifOren. Folket, u. p. a.

Ang. inte—
rimsflott—
ning

Ang. inte—
rimsflott—
ning.