OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds k a ns li et. N:r 38.

Uppläses i Nordmalings och Bjurholms
tingslags kyrkor.

N:r 38. Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskans— Ang. 'exeku—
liet Torsdagen den 12 instundande maj kl. 11 fm. kommer att försäljas tiv auktion.
Erik August Pearsson tillhöriga lägenheten Rönnborg n:r 1, avsöndrad
fran ligenheten Petrilandet n:r 1 under 5/48 mantal Nyåker n:r 2 i Nord—
malings socken.

A lägenheten, som i areal innehåller 9 ar finnes uppfört:

Bageribyggnad, av timmer, under papptak, indelad i brodbutik, kok,
tva kammare jamte bageri med en storre ugn allt i nedre botten, även—
som en tillbyggnad av resvirke utgörande förstuga och trappuppgans
samt fem rum coh kok i övre våningen inredda och med murade eld—
städer. Å lägenheten finnas inga uthus.

Den utmätta lägenheten har saluvärderats till 10,000 kronor.

Den, som har fordran varför fastigheten häftar eller för vilken han
eljest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör
vid auktionen ijakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i Landskansliet den 6 april 1921.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1921.. ‘Tryckerifren. Folket, u. p. a