OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungörelser

år 1921.

Ser. B. L an dsk an sliet.' i N:r 37.

Uppläses i Dorotea sockens kyrka.

Sedan Länsstyrelsen i Västernorrlands, Jämtlands och Västerbot— Ang. for—
tens lan genom utslag den 26 februari 1918 ifraga om inrattande ay allmän jänoning av
flottled i Saxälven med dess tillflöde Lillån inom Dorotea, Frostvikens bv;gna?isti—
och Tåsjö socknar förordnat att de arbeten, som i ovannämnda den for Sax—
föreskrivits till utförande skulle vara utförda och till avsyning an— ziven med
mälda inom tre år efter det utslaget vunnit laga kraft eller i händelse qess tllflo—
av besvär, blivit slutligen fastställt, har ÄAngermanälvens flottnings— ;; tjlläån.
förening med förmälan att på grund av dels svårigheten att under de
förhållanden som varit rådande kunna få arbetena _ utförda och dels
genom att ännu intet virke tillförts de två övre distrikten av vatten—
dragen, anhållit om en förlängd byggnadstid av två år.

I anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, här—
igenom forelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse bli—
vit i Dorotea sockens kyrka upplast hit inkomma med yttrande i ären—
det, vid äventyr att dylikt yttrandes uteblivande icke kommer att ut—
göra hinder för ärendets avgörande i då befintligt skick.

Umeå i Landskansliet den 5 april 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Huitman. Gustaf Heintz.

Ume&A 1921. 'Yryckerifören. Folket, u. p. a.