OCR Output

e A e
Porvaltningen..,, ... .. e d ee o o n i e lt y ——..
Vagsyners s 3 > s > 4. . t it oA o hn % sea fcf fe e Fc e s np P a ts kk 1,000: —
Vinterväghållningéen .— — .. .— .s. — — en Lp K t v ee je Js 7000 :——:
Underhäll;av broat och— trummor.; .; — ©—iské. f Ät fe de 2,000: ——
Underhåll: av. dindelade Lvägår, : — — — . 8 SS .& 3. 60,000: —
AÄAmortering 3. lan. . _. us us — 1 l s e S d e 9,938: 06
Väg— och — brobygenader — . — . — . .. o 4 ZÅ 40815 .2 1% — 70,000: —
H.evisionsat vodetli .. — _1 — 24 24 +s or deda er ei rc oa m 50+—>—
Ofornteedda: behov _. — , — ' V — — e s e l 1 — e 1y it 8,874: 01

_ Kronor 158,962: 07

Som ovan
L. Backsell,

ordforande.
Justerat:
Erik Sjodin. J. R. Brunberg.

Ritt utdraget betygar:
L. Backsell,
vagstyrelsens ordforande.
Granskad och godkänd utan anmärkning.

A. E. Enochsson. Adolf Pettersson.
A. H. Jonsson.

Därjämte tillkännagives att berörda inkomst— och utgiftsstat samt
därtill hörande handlingar finnas för väghållningsskyldige hos vägsty—
relsens ordförande tillgängliga.

Umeå i Landskansliet den 31 mars 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman, Gustaf Heintz.

Uitick 1921) ~ PryckerifOren. Folketb, u. p. a.