OCR Output

_1 00 —

Skulder till år 1921.

Amorterineslån av den 1 november 1904 — ___ ___ ___ _. 80,581: 05
Amlorierineslån av don 3 april 1914 — .. .. . ___ ,. . . .. 75,248:; 24

Kronor 155,824: 29

Undertecknade, ay Vilhelmina vägstämma utsedda, revisorer hava
granskat förestående räkenskaper och funnit dem omsorgsfullt forda samt
försedda med fullständiga verifikationer, vadan full och tacksam an—
svars{rihet tillstyrkes rakenskapsforaren och kassaforvaltaren för den tid
rakenskaperna omfatta.

Vilhelmina den 17 februari 1921.

A. E. Enochsson. Adolf Pettersson.
A. H. Jonsson.

Utdrag av protokoll fört vid vägstyrel—
sens sammanträde i Vilhelmina den '16 fe—
bruari 1921.

Närvarande: undertecknad ordförande, ledamöterna Erik Gavelin.
E. Sjödin, John Sundkvist och suppleanten J. R. Brunberg.

§ 4.
Upprättades forslag till inkomst— och utgiftsstat för vägkassan i
Vilhelmina väghållningsdistrikt för år 1922. '

Inkomster:

onl d 1 1 1 ie 2 + 9,862: 82
Vägskatt som enligt j 60 i väglagen påföres de till vägunder—
håll in natura icke förpliktade vägfyrkar med 12,3 öre
A 17 11 9 .e — — 5 e d s oA de Om e t on d e do ec ef de e 5 + 3
Ersättning till vägkassan enligt $ 17 i lagen, som påföres:
J. A. Henriksson för 5/64 mantal N:o 2 Nästansjö ......... Tu.. F
Anna, Mary, Edvig, Er. Ol. och E. Henriksson för 5/64 man—
tal . No 2 NastansjO . nds onlednslm — v
H. P. Henriksson for 5/64 mantal N:o 2 Nästansjö ..........
Henrik Ersson för 3/64 mantal N:o 2 Nästansjö ............
Henny Henriksson for 3/64 mantal N:o 2 Nästansiö .. .. ... .. 62
Bidrag av staten till lättnad i vagunderhallet ............,. 11,082: 76
Vägskatt som påföres samtliga vägfyrkar med 50 öre pr fyrk 122,23?_:7”—_

Kronor 158,962: 6 7

15,768: 16

> > 11
O>
19

Utgifter:

Ton ‘{ill — schaktmästaren ___ __ ___ ___ _. . .. .. .. . .. .. . .:

Rese och traktaments ersättningar ......................... 2,000: —