OCR Output

Västerbottens läns allmänna

Kungörelser

år 1921.

Ser. B. L an ds k an s li e t. N:r 36.

Upplases i Vilhelmina sockens kyrka.
På begäran intages följande

Revisionsberättelse

över verkställd granskning av vägstyrelsens räkenskaper inom Vilhel—

mina sockens väghållningsdistrikt för år 1920.

Inkomster under året;
166,358: 19

Vägskatt. ;; — . tj nis ee t fn t t Ne d 0 9e .
Statens bidfrag —till . vägunderhållet —. — — — — — — .. + — / 11,062: 76
Botesbelopp : / ” — ( /1 — tee ll 2. iess ol 115: —
Statens hidrag till vägbyggnmader _. _. _. , — . . ,. ”. — 49,100: —
Influtna räntor: + y fely l i hN TK X & k Te e k pe J9 1e. $55: 1:4

Kronor 227,491: 09

Utgifter under året:

Väntervägunderhållhingen (1 . 1. 29 i få 5,828: 64
Underhåll av broar och trummor. _./. .. _—. .. —... ; 1,524: 98
!( ' — ; ii L — 41 . h+ dP l W H . v e el — 28: 76
av oindelade vagar ___ ___ 00Å — L 3, s 838,054: 93
Lan och förskott från föregående år .. . _. .. _.... . .. .. . .. . 90,825: 54
— ___ . . .. — en E fkc ib 2 m — ds dd — in s rn d p e p era — 4 109 875: 70
Amorteringslånen ( ( 4 .. 0 4 — / i ll t kka fse a i 9,938: 06
Vagbyggnader ________ _ T 0 01 V k d 5 ka 66,578: 58
Avlouingar och Arvoden— till schaktmastaren ___ .. .. .. . .. 8,680: —
Mägsynéi! _; (; or . o 9. oo e mn de ee e i se e i eee ea s i 981: 08
vVagundersokningar._...;... . — — 100 S 0 s da 1,019: 35
Förvaltningskostnader — . :. .. . .: + e oie *å i a % 600: —
Övrigg Yehiov ___ .. . .. . — el Ai ol o d 2,742: 70
Kassabehållning ___ ___ / . . .; 5 0 S ds L e t s 9,862: 82

Kronor 227,491: 09

Ang. revisi—
onsberättel—
se och för—
slag till stat
for Vilhelmi—
na sockens
vagkassa.