OCR Output

— 3F . 4

männas sida icke möta mot utförande av ett torrläggningsföretag avse—
ende utdikning av sanka marker tillhörande hemmanet N:r 6 inom Ör—
träsk by i Örträsks socken.

1 anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, häri—
genom förelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungorelse blivit
i ovannämnda sockens kyrka uppläst hit inkomma med yttrande i ären—
det, vid äventyr att dylikt yttrandes uteblivande icke kommer att utgo—
ra hinder for &Arendets avgorande i befintligt skick.

Det landsfiskalerna i Vännäs, Degerfors och Fredrika di—
strikt att om denna kungörelses uppläsande i respektive socknars kyr—
kor från pastorsämbetena infordra och skyndsamt hit insända uppläs—
ningsbevis.

Umeå i Landskansliet den 30 mars 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeä 1921; 'Tryckerifören. Folket, u. p. a.