OCR Output

Vasterbottens läns allmanna
ungorelser

ar 1921.

Ser. B. La nds k a ns liet. N:ris 33—35.

Uppläses i Vännäs sockens kyrka.

N:r 33. Uti en hit inkommen skrift har lantbruksingenjoren Six— Ang. myrut—
ten Kempff anhållit att Länsstyrelsen ville forklara hinder från det dikning.
allmännas sida iecke möta mot utförande av ett torrläggningsföretag av—
seende utdikning ay sanka marker tillhörande Selets, Långfors och Vän—
fors byar i Vännäs socken.

1 anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet berores, hari—
genom forelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungorelse blivit
i ovannamnda sockens kyrka upplast hit inkomma med yttrande i ären—
det, vid Aventyr att dylikt yttrandes uteblivande icke kommer att utgö—
ra hinder för ärendets avgörande i befintligt skick.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:r 34. Uti en hit inkommen skrift har lantbruksingenjören Six— Ang. myrut—
ten Kempff att Länsstyrelsen ville förklara hinder från det all— dikning.
männas sida icke möta mot utförande av ett torrlaggningsforetag avse—
ende utdikning av sanka marker tillhörande hemmanen Litt A. och B.

Djupvik inom Djupsunds by i Degerfors socken.

1 anledning härav varder envar, vars rätt av berores, hari—
genom förelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit
+ ovannämnda sockens kyrka uppläst hit inkomma med yttrande i ären—
det, vid äventyr att dylikt yttrandes uteblivande icke kommer att utgö—
ra hinder för ärendets avgörande i befintligt skick.

Uppläses i Örträsks sockens kyrka.

N:r 35. Uti en hit inkommen skrift har lantbruksingenjoren Six— Ang. myrut—
ten Kempff anhållit att Länsstyrelsen ville förklara hinder från det all— dikning.