OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds k ansliet. N:r 32.

Uppläses i Umeå landsförsamlings kyrka.

Uti en hit inkommen skrift har lantbruksingenjoren Sixten Kempff Ang. utdik—
anhållit att Länsstyrelsen ville forklara hinder fran det allmännas sida ning.
icke mota mot utforande ay ett torrläggningsföretag avseende utdikning f
av sanka marker tillhörande hemmanet n:r 1 Myrbäck i Umeå socken.

1 anledning härav varder envar, vars rätt av ärendet beröres, häri—
genom förelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit
i ovannämnda sockens kyrka uppläst hit inkomma med yttrande i ären—
det, vid Aventyr att dylikt yttrandes uteblivande icke kommer att utgö—
ra hinder för ärendets avgörande i befintligt skick.

Det åligger landsfiskalen i Holmsunds distrikt att om denna kungö—
relses uppläsande i Umeå landsforsamlings kyrka fran pastorsimbetet
infordra och skyndsamt hit insända uppläsningsbevis.

Umeå i Landskansliet den 30 mars 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1921. 'TYryckerifören. Folket. u. p. a.