OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. Landskansliet. N:r 31.

Uppläses i Lycksele och Stensele socknars
kyrkor.

Sedan på därom av Umeå älvs flottningsförening gjord framställning
Länsstyrelsen genom resolution den 21 december 1916 förordnat kaptenen i
Kungl. Väg— och Vattenbyggnadskåren Petrus Silfverbrand i Umeå att
jämlikt 8 $ i flottningsstadgan den 30 december 1880 verkställa avsyning
av de i Länsstyrelsens utslag den 30 juni 1911 omförmälda byggnads— och
rensningsarbeten i Lycksbäckens allmänna flottled inom Lycksele och
Stensele socknar och sådan avsyning numera blivit verkställd samt in—
strument däröver hit inkommit, varder envar, vars rätt av ärendet berö—
res härigenom förelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungörel—
se blivit i ovannämnda socknars kyrkor uppläst hit inkomma med ytt—
rande i ärendet, vid äventyr, att dylikt yttrandes uteblivande ej hindrar
ärendets avgörande i befintligt skick; kommande handlingarna. i ären—
det att under tiden hållas här å landskansliet tillgängliga för dem, som
önska därav taga del.

Umea i Landskansliet den 15 mars 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman, Gustaf Heintz.

Umeå 192i. Tryckerifören. Folket, u. p. a.

Ang. flott—
ledsärende.