OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

; Ser. B. L a nds kansliet N:ris 28—29.

N:r 28. På därom av Sundsvalls Enskilda Bank och Aktiebolaget Ang. forord—
Svenska Handelsbanken gjord hemställan 'har Länsstyrelsen den 14 in— nande att
nevarande februari, med stöd av 4 $ i förordningen om nya växellagens verkställa
införande och vad i avseende därå iakttagas skall den 7 maj 1880, sådant växelprotes—
detta lagrum lyder enligt lagen den 24 september 1886, förordnat lands— ter.
fiskalen Ivar Rönnberg i Lycksele att, vid forfall for landsfiskalen i
Lycksele södra distrikt, inom Lycksele socken verkställa växelprotester.

Sva td

N:r 29. Till polismyndigheternas ij länet kännedom kungöres, att Ang. med—
följande personer av Länsstyrelsen erhållit tillstånd att under inneva— delade gård—
rande år inom lanet idka s. k. gårdfarihandel med lovliga varor av farihandels—
svensk tillverkning, nämligen rättigheter.

David Perlman fran Malmö, Johan Adolf Andersson—Tornkvist fran
Umeå, Johan Alfred Andersson från Umeå, Karl Anton Berggren från
Norrfors, Kondor Delfrid Tertschurin Renlund fran Norrbyn, Karl Jo—
han Karlsson fran Hörnefors, Nils Oskar Okvist fran Bureå, Karl Fer—
dinand Johansson fran Grisbacka, Karl Johan Blomgren fran Bjur—
holm, Filip Hermansson Juvall fran Lund, Johan Axel Gustafsson fran
Degerfors, Daniel Staaf från Fredrika, Olov Otto Asander fran Nord:
maling, Gustaf Nikolaus Efraim Köwitz fran Oster—Teg och Sussman
Schatz fran Sala.

Umeå i Landskansliet den 19 februari 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elias Brandel.

Umeå 1921.. Tryckerifören. Folket; u. p. a.