OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

'Ser. B. L an ds k an s li e t. N: 27.

Uppläses i Nysätra sockens kyrka.

Hos Länsstyrelsen har A. Edv. Silfver m. fl. i Hertsånger, Nysätra Ang.förrätt—
socken, anhållit om förordnande för vedenbörande lantmätare att i enlighet ning enl. la—
med lagen om enskilda vägar på landet den 5 juli 1907 verkställa laga del— gen om en—
ning av samfälda utfartsvägar i Hertsångers by, Nysätra socken, till all— skilda vägar
männa kustlandsvägen. på landet.

Med anledning härav varder, jämlikt 13 4 i ovannämnda lag, övriga
sakägare härigenom förelagt, att inom fjorton dagar efter det denna kungö—
relse blivit i Nysätra sockens kyrka uppläst, vid förlust av rättighet att
över förslaget höras, hit inkomma med yttrande rörande förslaget till för—
rättningsman.

Det åligger landsfiskalen i Nysätra distrikt att om denna kungorelses
uppläsande i Nysätra sockens kyrka från pastorsämbetet infordra och
skyndsamt hit insända uppläsningsbevis.

Umeå i Landskansliet den 14 februari 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Ume& 1921. 'Tryckerifören. Folket, u. p. a.