OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1921.

Ser. B. L an ds k an sliet. N:r 26.

Uppläses i Norsjö och Malå socknars kyrkor.

tenom offentlig auktion, som skall förrättas här å landskansliet tis— Ang. exeku—
dagen den 15 instundande mars kl. 11 f. m., kommer att försäljas Karltiv auktion.
Oskar Stenberg tillhöriga hälften av hemmansdelen 7/256 mantal n:r 1
litt. Ada Släppträsk i Malå socken.
Ä hemmanet finnas följande åbyggnader:
Mangårdsbyggnad av timmer under spåntak, indelad i två rum och
kök, därav endast köket inretts.
Ladugårdsbyggnad, av timmer under spåntak, innehållande ladugård,
port och foderlada, samt halvfärdigt hemlighus—, gödsel— och strörum.
Bagarstugubyggnad, av timmer under spantak, innehållande bagar—
stuga och en kammare samt vedbod.
Tröskloge, sommarladugård och matbod, av timmer under spåntak.
En gammal smedja samt tre hölador.
A den utmätta delen av 'hemmanet eller 7/512 mantal kan vinterfö—
das två kor.
Skog finnes till knappt husbehov.
T‘en utmiatta fastigheten har saluvärderats till 1,500 kronor.
Den, som har fordran varför fastigheten häftar eller for vilken han
eljest äger åtnjuta ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör
vid auktionen jakttagas, äger attt därvid bevaka sin rätt.

Umeå i Landskansliet den 9 februari 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1921. 'Tryckerifören. Folket, u. p. a.