OCR Output

Västerbottens läns allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. Landskansliet. N:r 25.

Upplases i Nordmalings sockens kyrka.

Till allmän kännedom kungöres, att Länsstyrelsen 'med stöd av 11 $1 Ang. till—
mom. Kungl. Förordningen den 26 nov. 1875 ang. eldfarliga oljor funnit stånd att
skäligt meddela disponenten V. Fr. Ernberg tillstand att for Nordmalings hava storre
Angsags aktiebolag i en av slaggtegel murad, utom Nordmalings samhäl— upplag av
le utmed Nyåkersvägen å bolagets mark belägen källare hålla större eldfarliga
upplag av eldfarliga oljor av första klassen till en myckemhet av på en — oljor.
gång högst tjugusjutusen liter.

Umeå i Landskansliet den 21 januari 1921.

AXEL SCHOTTE.

E. Emilén.

Umeå 1921. TryckerifOren. Folket, u. p. a.