OCR Output

o —

av litt. Bga Valfrid Ahlkvist äger att inom tio år från tillträdet av hem—
manet enligt särskild förening avverka skog å litt. Be'b f01 863 kronor 73
öre och å litt. Bge skog for 95 kronor 55 öre.
Asele den 29 december 1920.
PA Agodelningsrattens vignar:
Carl Lilienberg.

Umeå i Landskansliet den 21 januari 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Unte® 19214. 'fryckerifören. Folket, U. p. a.