OCR Output

Vasterbottens lans allmänna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L a n d s k a ns l i et. N:ris 22—24,

N:r 22. På begäran intages följande
K U N G O RE L S E.

Vid av Asele lappmarks Agodelningsriatt denna dag fastställd Ang. stånd—
laga klyvning å alla ägorna till hemmanet 3/32 mantal n:o 1 Tallberg skogslikvid.
litt. Ab i Asele socken har bestamts, att i ersättning för mistad standskog
ägaren av 7/128 mantal litt. Aba äger att inom tio år från denna dag enligt
särskild förening avvyerka skog för 609 kronor 72 öre å 5/128 mantal litt.

Abb.

Asele den 29 december 1920.

PA Agodelningsrittens vagnar:
Carl Lilienberg.

N:r 23. Pa begaran intages foljanide
K U N G O R EL S E.

Vid avy Asele tingslags Agodelningsratt denna dag faststalld Ang. stand—
laga klyvning å 5/64 mantal Västansjö n:o 1 litt. E. Asele socken har be— skogslikvid.
stämts, att i ersättning för mistad ståndskog ägaren av 1/32 mantal litt.

Eb äger att inom tio år från denna dag enligt särskild förening avver—
ka skog å 3/64 mantal litt. Ela för 805 kronor 13 öre.

den 29 december 1920.

På Ägodelningsrättens vägnar:
Carl Lilienberg.

N:r 24. På begäran intages följande
K J N GORELS E.
Vid av Asele lappmarks Agodelningsratt denna dag faststalld Ang. stånd—

hemmansklyvning å alla ägorna till 7/54 mantal n:o 2 Varpsjö litt. Bg i skogslikvid.
Asele socken har bestämts, att i ersättning för mistad ståndskog ägaren