OCR Output

h¥‘ s

14 öre och å litt. Ade till värde av 2,156 kronor 78 öre, att ägaren av litt.
Adb J. A. Eriksson äger att å litt. Ade avverka skog till virde av 1,690
kronor 6 öre samt att ägaren av litt. Add Seth S. Eriksson äger att avver—
ka skog å litt. Ade för 635 kronor 25 öre.

Lycksele den 20 december 1920.

På ÄAgodelningsrättens vägnar:
Carl Lilienberg.

N:r 20. På begäran intages följande
K U N GO REL S E.
Ang. stånd— Vid av Lycksele lappmarks tingslags Agodelningsritt denna dag
skogslikvid. faststalld hemmansklyyning & 3/82 mantal n:o 5 Ortrask litt. Edb i Or—
trask socken har i särskild träffad förening bestämts, att ägaren av litt.
Edbb J. A. Söder skall erhålla träd fran litt. Edba till sammanlagt varde
av 2,0834 kronor 23 öre samt att ägaren av ditt. Edbe Gun'hild Stromgren
skall erhålla träd fran litt. Edba :till sammanlagt värde av 1,199 kronor 65
öre ävensom att avverkningen av likvidskogen skall vara verkställd senast
tre ar efter skiftets faststallande.
Lycksele den 20 december 1920.
PA Ägodelningsrättens vägnar:
Carl Lilienberg.

N:r 21. På begäran intages följande

& K U N G Ö RE L S E.
Ang. stand— Vid av Lycksele lappmarks tingslags Agodelningsratt denna dag
skogslikvid. fastställd hemmansklyvning å 1/16 mantal n:o 1 Blattniksele litt. H i Sor—
sele socken har i särskilt träffad förening bestämts att ägaren av lotten
litt. Hb äger att å lotten litt. Ha avverika skog för ett belopp av 278 kronor

S6 öre. '
Lycksele den 20 december 1920.
På Agodelningsriattens viagnar:
Carl Lilienberg.

Umeå i Landskansliet den 18 januari 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1921. TryckerifOren, Folket, u. p. a.