OCR Output

BR i

N:r 16. På begäran intages följande

K U N G ÖR EL S E.

Vid av Lycksele lappmarks tingslags Agodelningsratt denna dag Ang. stind—
fastställd hemmarsklyvning å 7/32 mantal n:o 2 Rusele litt. E har be— skogslikvid.
stämt;, att ägaren av litt. Ea äger att å litt. Eb avverka skog till samman—
lagt värde av 6,162 kronor 92 ore.

Lycksele den 20 december 1920,.

På Ägodelningsrättens vägnar:
Carl Lilienberg.

N:r 17. PA begäran intages följande

K U N G 0 R EL S E. i
Vid av Lycksele lappmarks tingslags Ägodelningsrätt denna dag Ang. stånd—
fastställt laga skifte å alla ägorna till 3/16 mantal n:o 1 Norrlunda i Lyck— skogslikvid.
sele socken har i särskilt träffad förening .bestämts, att ägaren av litt. B
äger att avverka skog å litt. A för ett sammanlagt värde av 3,517 kronor
39 öre. '
Lycksele den 20 december 1920.

På Agodelningsriattens viagnar:
Carl Lilienberg.

N:r 18. På begäran intages följande
K U N G 0O RELS E.

Vid av Lycksele lappmarks tingslags Agodelningsratt denna dag Ang_ stånd.
faställd hemmansklyvning å 7/64 mantal n:o 2 Wormtrask litt. E i Lyck— skopslikvid.
sele socken har i särskilt träffad forening bestämts, att ägaren av litt. Ea
Alma Hällgren skall i standskogslikvid till ägaren av litt. Eb Maria T.

Hällgren betala 194 kronor 6 öre.

Lycksele den 20 december 1920.

PA Agodelningsriattens vignar:
Carl Lilienberg.

N:r 19. PA begiran intages foljande
K U N G öR EL S E.

Vid av Lycksele lappmarks tingslags Agodelningsritt denna dag
fastställd hemmansklyvning å 5/64 mantal n:o 1 Blavik litt. Ad i Lycksele
socken har i särskilt träffad förening bestämts, att ägaren av litt. Ada
K. J. Eriksson äger att å litt. Ade avverka skog till värde av 707 kronor

Ang. stånd—
skogslikvid.