OCR Output

Ang. stand—
s kogslikvid.

Ang. stand—
skogslikvid.

Ang. stand—
skogslikvid.

&

N: 13. PA begäran intages följande
K U N G O REL S E.

Vid av Lycksele lappmarks tingslags Ägo*delningsrätt denna dag
fastställd hemmansklyvning å 7/128 mantal n:o 2 Skarfsjö litt. 'Bia i Sten —

sele socken har i särskilt träffad forening bestämts, att ägaren av litt.

Biaa Per Kristian Johansson i standskogslikvid skall till ägaren av litt.
Riab betala ett belopp av 4,828 kronor 56 öre ävensom att denna likvid

skall utgå med hälvten sedan ett år förflutit efter skiftets fastställande och

andra hälvten sedan ytterligare ett år förflutit.
Lycksele den 20 december 1920.

På Ägodelningsrättens vägnar:
Carl Lilienberg.

N:ir 14. PA begänan intages foljande

K U N G 0 R EL S E.

Vid av Lycksele lappmarks tingslags Agodelningsratt denna dag
faststialld hemmansklyvning å 13/128 mantal litt. Ab n:o 1 Björksele i
Lycksele socken har i särskilt träffad förening bestämts, att ägaren av litt.
Abe äger att avverka skog å litt. Aba för 575 kronor 64 öre, att ägaren av
litt. Abd äger att avverka skog & litt. Aba for 297 kronor 8 öre, att ägaren
av litt. Abe äger att avverka skog å litt. Aba för 43 kronor 75 öre och å
litt. Abb för 58 kronor 89 öre, att ägaren av litt. Abg äger att avverka skog
å litt. Abb for 30 kronor 48 öre, samt att ägaren av litt. Abh äger att av—
verka skog å litt. Abb för 389 kronor 22 öre och å litt. A'bf för 19 kronor
56 öre.

Lycksele den 20 december 1920,

På Ägodelningsrättens vägnar:
Carl Lilienberg.

N:r 15. På begäran intages följande

K U N G O R EL S E.

Vid av Lycksele lappmarks tingslags Agodelningsratt denna dag
faststalld iiemmansklyvning å 13/192 mantal litt. H n:o 1 Grundfors i Sten—
sele socken har i särskilt träffad förening bestämts, att ägaren av litt. Ha
äger att å litt. He avverka skog till sammanlagt värde av 1,4833 kronor 70
dro samt å litt. Hd skog till sammanlagt värde av —1;414 kronor— 62
öre och att ägaren av litt. Hb äger att avverka skog å litt. Hd for 4,081
kronor 11 öre.

Lycksele den 20 december 1920,

PA Agodelningsrattens viagnar:
Carl Lilienberg.