OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1921.

== _—_—.___ mermmconon s se

Ser. B. L a nds k a ns l ie t. N:ris 11—21.

N:r 11. På begäran intages följande
K U N G 0 R EL S E.

Vid av Lycksele lappmarks tingslags Agodelningsratt denna dag Ang. stånd—
fastställd hemmansklyvning & 3/64 mantal n:o 1 Skarfsjö litt. Ag i Stensele skogslikvid.
socken har i särskilt träffad förening bestämits, att ägaren av litt. Aga
Johannes Johansson äger att å litt. Agb inom fem år efter skiftets faststäl—
lande avverka skog till ett sammanlagt värde av 575 kronor 92 öre.

Lycksele den 20 december 1920,

På Ägodelningsrättens vägnar:
Carl Lilienberg.

N:r 12. På begäran initages följande
K U N G Ö RE LS E.

Vid av Lycksele lappmarks tingslags Agodelningsratt denna dag Ang. stand—

faststallt laga skifte å alla ägorna till 1/2 mantal n:o 1 Lycksaberg i Lyck— skogslikvid.
sele socken har i särskilt träffad förening bestämts, att ägaren av litt. A
ager att avverka skog å litt. B för 3,311 kronor 94 öre, att ägaren av litt.
Da äger att avverka skog å litt. B för 86 kronor 24 öre och å litt. C för
4,578 kronor 80 öre, att ägaren av litt. Bb äger att avverka skog å litt. C
för 4,194 kronor 13 öre, att ägaren av litt. Eb äger att avverka skog å litt.
Ea för 4,850 kronor 72 öre, å litt. H för 4,457 kronor 95 öre och & litt. C för
527 kronor 77 öre samt att ägaren av litt. Fa äger att avverka skog å litt.
C för 1,252 kronor 47 öre, å litt. Fb för 2,307 kronor 19 öre och å litt. G för
9,831 kronor 64 öre samt att skogen skall vara bortforslad inom fyra år ef—
ter dess utstämplanide.

Lycksele den 20 december 1920.

PA Agodelningsrattens vagnar:

Carl Lilienberg.