OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. B. Landskansliet. N:r 10.

Uppläses i Umeå stads kyrka.

Sedan Magistraten i Umeå med yttrande till Länsstyrelsen överläm— Ang. provi—
nat en av stadsfullmäktige tillstyrkt underdånig framställning från Umeå sorisk _ för—
stads hamndirekition om fortsatt provisorisk förhöjning under år 1921 av höjning av
avgifterna enligt gällande hamntaxa for staden Umea med femtio procent, den för U—
lämnas härigenom vederborande trafikanter tillfälle att före den 5 instun— meå stad
dande februari hit inkomma med yttranden över berörda ansökning. De gällande
till ärendet hörande handlingar finnas under tiden 'här å landskansliet till— hamntaxan.
gängliga för dem, som därav vilja taga del.

Umeå i Landskansliet den 18 januari 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umea 1994.~, 'Tryckerifören. Folkel, u. p. a.