OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds kansliet. N:r 9.

Uppläses i Skellefteå landsförsamlings kyrka.

Till allmän kännedom kungores foljande ay Kungl. Maj:t fastställda Ang. taxa å

grundpen—
ningar inom
Taxa Storkage
3 + «s » 5 å 3 lastageplats.
å grundpenningar för lastageplatsen Storkåge att lända till efterrittelse

intill utgången av år 1924.

1.

För fartyg av 10 tons nettodräktighet eller därutöver, som vid plat—
sen lastar trävaror samt begagnar sig av därstädes för sjöfaritens trygg—
het och bekvämlighet åvägabragta anstalter, utgå grundpenningar med 32
öre för varje av det antal registerton, som motsvarar den lastade mängden
travaror. Ein petersburgerstandard anses hirvid motsvara 1.65 register—
ton.

TL

For fartyg ay 10 tons nettodräktighet eller därutöver, som huvudsak—
ligen for andra fraktändamål än de i g 8 mom. 1 av Kungl. förordningen
den 31 december 1907 angående taxor å grundpenningar avsedda anloper
platsen samt begagnar sig av därstädes för sjöfantens trygghet och be—
kvämlighet åvägabragta anstalter, utgå grundpenningar med 12 öre för
varje ton av fartygets avgiftspliktiga dräktighet.

Umeå i Landskansliet den 18 januari 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman, Gustaf Heintz.

Umeå 1921. . TryokerifGren. Folket, u. p. å.