OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

em mna smm —

Ser B. L an ds ka n slie t. N:r 8.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

Sedan Bureå älvs flottningsförening härstädes anhäållit om tillstand Ang. uppla_g
att å inspektoren John L. Boströms ägande hemman under n:r 2 i Bod— V &dfarlig
byn, Burträsks socken, nära stranden av stora Burträsket få inrätta ett olja.
magasin för hållande av mindre upplag eldfarliga oljor, så varda veder—
börande, som kunna hava något emot bifall till ansokningen att erinra,
härigenom förelagda att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse
blivit i Burträsks sockens kyrka uppläst hit inkomma med yttrande över
framställningen, vid äventyr, att underlåtenhet härutinnan icke kom—
mer att hindra ärendets avgörande på för handen varande skäl.

Det åligger landsfiskalen i Burträsks distrikt att om denna kungö—
relses uppläsande i Burträsks sockens kyrka från pastorsämbetet inford—
ra och hit insända uppläsningsbevis.

Uineå i Landskansliet den 18 januari 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Heintz. E. Emilén.

meå 1921. TryckerifOran. Folket, u. p. a.
i 2