OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds k a ns liet. N:r 7.

Uppläses i Holmsunds sockens kyrka.

På framställning av Holmsunds Aktiebolag vill Länsstyrelsen häri— Ang. belo—

genom tillkännagiva att bolaget utfäst sig att utbetala en belöning av ning för
upplysnin—
3,000 kronor gar om upp—

i + 3 : komsten av
till den eller de, som före innevarande års utsång lämna sådana upply$— pranden i
ningar, som kunna leda i bevis, huru den vid Obbola Cellulosafabrik den 31 cel—
nästlidne december timade eldsvådan uppkommit.

Utbetalandet av ovannämnda belöning ävensom eventuellt erforder— _ pprp
lig fördelning av beloppet kommer att av Länsstyrelsen ombesörjas.
Upplysningar torde lämnas till landsfogden Bertil Helleberg, adress
U meå.
Umeå i Landskansliet den 17 januari 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1981. — Tryckerifören. Folket, u. p. a.