OCR Output

Vasterbottens lans allmänna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds k ansliet. N:r 6.

Som älvs flottningsförening anmaAlt att under— Arets Ang. tillva—
flottningar i Ume älv tillvaratagits 1,876 stycken dubbelmärkt och o— rataget tim—
märkt flottgods, vilket virke nu ligger upplagt vid sorteringsverket i Lill— mer.
ån, Umeå socken, varder jämlikt 68 g i lagen om flottning i allmän flottled
den 19 juni 1919, okända ägare till ovanomförmälda virke härigenom före—
lagt att inom nittio dagar härefter härstädes sig anmäla, vid äventyr, om
det försummas, att virket må å offentlig auktion försäljas.

Umeå i Landskansliet den 17 januari 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1921. TryckerifOren. Folket, u. p. a.