OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L an ds k ansliet. N:r 5.

Uppläses i Fredrika, Ortrisks, Bjurholms
och Nordmalings socknars kyrkor.

Sedan Lansstyrelsen uppå framställning av Lögdeå älvs flottnings—
forening genom resolution den 23 oktober 1919 förordnat flottningschefen
R. Carlsson i Umeå att med biträde av därtill utsedda godemän förrät—
ta sådan syn som omförmäles i 1 och 4 $$ i flotitningsstadgan den 30 de—
cember 1880 för anordnande av sorteringsverk och timmermagasin vid
Lögde älvs utlopp eller i närliggande delar av Nordmalingstjärden, har
Länsstyrelsen efter det vid synen förda protokoll jämte till ärendet höran—
de handlingar hit överlämnats, jämlikit 5 g i nämnda stadga utsatt sam—
manträde i ärendet att hållas inför Länsstyrelsen & Olofsfors Bruks kontor
fredagen den 25 februari 1921 kl. 10 fm. da strand—, bro—, fiske— och vat—
tenverksägare jämte övriga, vilkas rätt kan vara av frågan beroende, äga
att sig inställa för att i ärendet höras, om de så akita nodigt.

Under tiden hallas handlingarna i ärendet :här å Landskansliet till—
gängliga för dem, som önska därav på förhand taga del.

Umeå i Landskansliet den 17 januari 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1921. Tryckerifören. Folkect, u. p. a.

Ang. sam—
mantrade i
flottleds—
arende.