OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. Landskansliet. Nir. 4.

Uppläses i Skellefteå landsförsamlings kyrka.

Sedan Länsstyrelsen uppå framställning av Kåge älvs flottningsföre— Ang. sam—
ning genom resolution den 21 november 1919 förordnat flottningschefen manträde
Dssian Rehnberg i Skellefteå .att med :biträde av därtill utsedde godemän inför läns—
förrätta sådan syn, som omförmäles i 1 och 4 $$ flottningsstadgan den 30 styrelsen i
december 1880 för utvidgning av sorteringsmagasinet i Kåge älv inom flottledsä—
Skellefteå socken, har Länsstyrelsen efter det vid synen förda protokoll _ rende.
jamte till ärendet hörande handlingar 'hit överlämnalts, jämlikt 5 g i nämn—
da stadga utsatt sammanträde i ärendet att hållas inför Länsstyrelsen
å pästgivaregården i Storkage tisdagen den 8 mars 1921 kl. 11 fm., då
strand—, bro—, fiske— och vattenverksägare jämte övriga, vilkas rätt kan
vara av frågan beroende, äga att sig inställa för att i ärendet höras, om
de så aklta nödigt.

Umder tiden hållas handlingarna i ärendet här å Landskansliet till—
zangliga for dem, som önska därav på forhand taga del.

Umeå i Landskansket den 17 januari 1921.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umek 1921. 'Tryckerifören. Folket, u. p. a.