OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. L a nds kansliet Nit 3.

Uppläses i Ortrisks, Lycksele, Bjurholms
och Nordmalings socknars kyrkor.

Sedan Länsstyrelsen på framställning av Öre flottningsförening
genom resolution den 18 november 1919 förordnat kaptenen i Kungl.
Väg— och vattenbyggnadskåren Petrus Silfverbrand att med biträde av
godemän förrätta syn i överensstämmelse med flottningsstadgan den 30
december 1880 för uppförande av en dammbyggnad vid Örträsksjöns ut—
lopp inom Örträsk socken, har Länsstyrelsen efter det vid synen förda
protokoll jämuite till ärendet hörande handlingar hit överlämnats, jämlikt
5 i i nämnda stadga utsatt sammanträde i ärendet att hållas inför Läns—
styrelsen å gistgivargarden i Ortriask fredagen den 4 mars 1921 kl. 11 fm., då
strand—, ibro—, fiske— och vattenverksägare jämte ovriga, vilkas ratt kan va—
ra av frågan beroende, äga att sig inställa för att i ärendet höras, om de
så akta nödigt.

Under :tiden hållas handlingarna i ärendet här å Landskansliet till—
vängliga för dem, som önska därav på förhand taga del.

Umea i Landskansliet den 17 januari 1921.

PA Lansstyrelsens vagnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1921. —Tryckerifören. Foiket, u. p. a.

Aug. sam—
mantrade
infor läns—
styrelsen i
flottledsä—
rende.